REGLEMENT MILITARIABEURS  2012 Eskimofabriek Wiedauwkaai 21 9000 Gent

 • Openingsuren: 11 november 2012 van 7u tot 15u. Publiek van 8u30 tot 15u.
 • De stands moeten ten laatste om 8u benomen en ten laatste om 16u ontruimd zijn. Stands die om 8u nog niet benomen zijn, kunnen naar de inrichters naar goeddunken aan andere kandidaat- exposanten worden toegewezen, dit zonder recht op schadevergoeding.
 • De stands mogen niet voor 15u ontruimd worden. Is dit toch het geval dan kan de betrokken standhouder zijn recht op een standplaats voor eventuele volgende beurzen verliezen zonder recht op schadevergoeding.
 • Deelname aan de beurs € 8 per lopende meter met tafels en € 5 per lopende meter zonder tafels (eventueel door de deelnemer zelf mee te brengen)
 • De standen worden enkel toegewezen indien het verschuldigde standgeld betaald is voor 5 november 2012 contant of op rekening BE 65 001 2397763 96 met vermelding Keystone militariabeurs 2012
 • De inrichters behouden zich het recht voor elke aanvraag te weigeren zonder hieromtrent uitleg te verschaffen.
 • De inrichters zijn niet verantwoordelijk voor toegebrachte schade aan of verlies van materialen of waren van deelnemers door regen, diefstal, ongeval of gedeeltelijke stroomonderbreking.
 • Mocht in geval van heirkracht het houden van de beurs onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschrevenen geen aanspraak op enige schadeloosstelling maken.
 • Alle deelnemers dienen zich, wat de tentoongestelde en/ of aangeboden waren betreft, TE HOUDEN AAN DE BELGISCHE WETGEVING, alsook aan de richtlijnen van het gemeentebestuur. Voorwerpen waarvan de Belgische wetgeving het verhandelen verbiedt zijn niet toegelaten. Het niet naleven van dit reglement heeft ogenblikkelijke schorsing zonder recht op schadevergoeding tot gevolg, alsook uitsluiting van deelname bij volgende beurzen, dit onafgezien van gerechtelijke of politionele vervolging.

Beveiliging:

 • Toezicht tijdens de beurs wordt uitgevoerd door een team van personen herkenbaar aan de badge met vermelding KEYSTONE. 

Minderjarigen:

 • Minderjarigen niet vergezeld van een volwassene worden niet tot de beurs toegelaten. Wapens, wapenonderdelen en messen mogen niet aan minderjarigen verkocht worden.

Wapens:

 • Volgende categorie van wapens is toegelaten op de beurs: Vrije wapens (vrije verkoop enkel voor erkende handelaars en verzamelaars)
 • Wapens van de categorie verboden wapens zijn niet toegelaten op de beurs.
 • Vrije wapens mogen enkel verkocht worden door erkende handelaars en verzamelaars. Voor NIET-BELGISCHE exposanten zijn alleen de professionele wapenfabrikanten toegelaten om wapens te verkopen voor vrije verkoop. Erkende handelaars en verzamelaars dienen een kopie van uwvergunning/erkenning te kunnen voorleggen.
 • Onderdelen niet onderworpen aan de wettelijke proef in overeenstemming met de wet van 24 mei 1888 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn vrij in de verkoop (bvb: laders, uittrekkers…)
 • Onderdelen die het wapen van de categorie doen veranderen zijn niet vrij in de verkoop (bvb: gladde lopen korter dan 60cm, mechanismen die een repeteerwapen omvormen tot een halfautomatisch wapen, enz.)
 • Wapenaccessoires zoals laders, ergonomische handgrepen, compensators, telescopen, optiek, lasers, snelladers, enz. zijn vrij in verkoop.
 • Herlaadmateriaal is vrij in de verkoop.
 • De verkoop en tentoonstelling van wapens op vergunning is niet toegelaten.
 • Tijdens de beurs zullen er controles zijn betreffende de wapenverkoop;

 • De inrichters kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien bij gebeurlijke controle bepaalde deelnemers administratief niet in orde zijn.
 • Alle te koop aangeboden vuurwapens moeten zijn voorgelegd aan de Proefbank voor vuurwapens te Luik (Rue Fond-des-Tawes 45, 4000 Luik tel/ 02 227 14 55)Buitenlandse handelaars en particuliere deelnemers moeten hun wapens daar voldoende vooraf aanbieden.
 • Elke deelnemer, Belg of buitenlander, die vrij verkrijgbare vuurwapens te koop aanbiedt, moet beschikken over een vastbladig boek waarin de tentoongestelde en te koop aangeboden wapens worden opgelijst,evenals de verkopen van deze wapens. Voor elke beurs schrijft de deelnemer op de linkerbladzijde de wapens(merk,kaliber,serienummer)in en op de rechterzijde de volledige identiteit van de verwerver van het wapen (naam,voornaam,adres,geboortedatum,land).Op het einde van de beurs moet elke deelnemer aan de organisator een kopie van deze bladzijden die betrekking hebben op de beurs, bezorgen. De deelnemer moet dit boek bij zich hebben. Het is persoonlijk en moet op de eerste bladzijde van identiteit en handtekening van de deelnemer. Voor elke beurs moet een nieuwe bladzijde gedateerd en ondertekent zijn. Op het einde van de beurs moeten de gebruikte bladzijden opnieuw gedateerd en ondertekent worden door de deelnemer. Deze documenten worden dan door de organisator binnen de drie dagen bezorgd aan de bevoegde gewestelijke diensten.
 • Zowel buitenlandse wapenhandelaars als buitenlandse particulieren deelnemers moeten voor alle wapens over de nodige invoerdocumenten beschikken;
 • Buitenlandse wapenhandelaars moeten vooraf een tijdelijke erkenning aanvragen aan de gouverneur bevoegd voor de plaats waar de beurs plaatsvindt.
 • Buitenlandse kopers moeten de nodige documenten voorleggen waaruit blijkt dat ze de gekochte wapens in hun land voorhanden mogen hebben en ze mogen invoeren.

Door hun deelname erkennen de exposanten kennis te hebben genomen van het reglement en het na te leven.

De inrichters


INFORMATIEFICHES